Velkoobchod

Obchodní podmínky B2B

Obchodní podmínky B2B GARNI technology a.s.

1. Úvod
B2B velkoobchod je určen pouze pro odběratele zboží, kteří nakupují zboží pro další prodej.
Text všeobecných obchodních podmínek stanovuje pravidla obchodního kontaktu mezi firmou GARNI technology a.s. a
jejím velkoobchodním zákazníkem. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny velkoobchodní odběratele a Ti jsou povinni se jimi řídit.
Dodavatelem zboží je firma GARNI technology a.s., Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava 1
Vztahy mezi dodavatelem a obchodním partnerem se řídí občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančníchsmlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

2. Obchodní partner
Obchodním partnerem firmy GARNI technology a.s. se může stát každý zájemce o spolupráci při distribuci zboží
nabízeného firmou GARNI technology a.s., který bude nakupovat zboží za účelem jeho dalšího prodeje a má k této činnosti patřičné oprávnění. Zájemce o spolupráci kontaktuje na výše uvedeném spojení firmu GARNI technology a.s. a dojedná podmínky pro započetí spolupráce.

3. Podmínky spolupráce s obchodním partnerem
Při zahájení obchodní spolupráce předloží partner živnostenský list, případně registraci plátce DPH, na jehož základě budou vystavovány daňové doklady za odebrané zboží. Po zaevidování nového partnera do firemní databáze může partner zahájit odběry zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami.

4. Velkoobchodní ceny
4.1. První odběr partnera musí být v minimální výši 10.000,-Kč bez DPH. Při splnění tohoto odběru má partner nárok na
sjednanou cenovou kategorii u prvního odběru i u všech následujících, a to již bez ohledu na jejich objem.
4.2. GARNI technology a.s. si vyhrazuje právo změnit ceny zveřejněné v ceníku dle aktuální situace na trhu.

5. Objednávka zboží
5.1. Objednávku lze uskutečnit v B2B eshopu po předešlém přihlášení
5.2. Při objednávání zboží vybere partner výrobek a zadá požadované množství
5.3. Pro zaslání zboží tentýž pracovní den je nutné, aby byla objednávka uskutečněna v pracovní dny do 10:00 hodin.
Objednávky přijaté později budou odeslány následující pracovní den

6. Dodávka zboží
6.1. Dodávku zboží uskuteční společnost GARNI technology a.s. na základě objednávky kupujícího.
6.2. Ke každé dodávce obdrží partner daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi.
6.3. Zboží bude dodáno Českou poštou balíkem "Do ruky". Pokud je s obchodními partnery dohodnuto dodávání zboží na
dobírku, bude zboží bude dodáno Českou poštou balíkem "Do ruky" na dobírku
6.5. Sazby dopravného

Pro Českou republiku:
Pokud bude celková hodnota objednaného zboží do 2 000,- Kč bez DPH, pak bude objednavateli vyúčtována částka 82,- Kč bez DPH jako dopravné. V případě hodnoty objednaného zboží nad 2 000,- Kč bez DPH nebude poštovné účtováno

Pro Slovenskou republiku:
V případě přepravy zboží balíkem Českou poštou s.p. bude objednavateli bude vždy vyúčtována částka 180,- Kč bez DPH jako dopravné za každý balík. V případě většího množství zboží je zaslání realizováno paletovou přepravou, kdy je cena stanovena podle váhy a objemu dle ceníku přepravce

7. Platební podmínky
7.1 Partner platí za odebrané zboží podle dohody:
- hotově při převzetí dobírkové zásilky
- bankovním převodem po odběru zboží v termínu daném splatností faktury vystavené firmou GARNI technology a.s. při
dodávce zboží. Taková dohoda je podmíněna poskytnutím záruky ze strany partnera o provedení včasné úhrady faktury a
uskutečnění dohody závisí na kvalitě dosavadní obchodní spolupráce s firmou GARNI technology a.s.
7.2 Doba splatnosti faktury je zpravidla 14 dní, pokud se nedohodlo dodavatel s odběratelem jinak
7.3.. V případě prodlení partnera s platbou za fakturu po termínu splatnosti si dodavatel vyhrazuje právo penalizovat
obchodního partnera a dále mu pozastavit dodávku dalšího zboží na fakturu. V takovém případě uskuteční dodavatel
dodávku zboží pouze proti platbě v hotovosti při předání zboží, na dobírku nebo proti platbě bankovním převodem na
proforma fakturu.
Na základě svého zvážení může dodavatel zcela odmítnout dodávky zboží až do úplného uhrazení všech pohledávek
partnerem.

8. Reklamace
Reklamace technických závad na výrobku se řídí aktuálním Reklamačním řádem firmy GARNI technology a.s..
Reklamované zboží je zasíláno obchodním partnerem na náklady obchodního partnera na adresu GARNI technology a.s., Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava 1

9. Ochrana osobních údajů
Informace o partnerech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a to zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Partner registrací souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v databázi prodávajícího.
Partner má právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto
údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje partnerů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

10) Závěrečné ustanovení
Tyto velkoobchodní podmínky jsou platné od 1.7. 2021